Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i korzystania z aplikacji diGYN

Powrót

§ 1 - Definicje pojęć

 1. Usługodawca - Dictum Roman Kruszyński, siedziba: 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56, NIP: 7261120385
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca lub wyrażająca chęć korzystania z usług Usługodawcy.
 3. Aplikacja - program do obsługi gabinetu ginekologicznego diGYN będący własnością Usługodawcy.
 4. Usługa - dzierżawa Aplikacji na rzecz Usługobiorcy świadczona przez Usługodawcę.
 5. Umowa - umowa o świadczenie Usługi zawarta między Usługodawcaem a Usługobiorcą.
 6. Opłata abonamentowa - zryczałtowana miesięczna opłata za korzystanie z Usługi Usługodawcy.
 7. Regulamin - ninejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 8. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Aplikację i zapisywane na twardym dysku komputera Usługobiorcy.
 9. JavaScript - skryptowy język programowania obsługiwany przez przeglądarkę Usługobiorcy, niezbędny do prawidłowego działania Aplikacji.
 10. Siła wyższa - zdarzenie niezależne od Usługodawcy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: wojna, pożar, kradzież, klęska żywiołowa, strajk, terroryzm, awarie na łączach sieciowych nie będących własnością Usługodawcy, atak lub włamanie na serwery Usługodawcy.

§ 2 - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Usługobiorcy przez Usługodawcę w zamian za Opłatę abonamentową, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Usługodawcy (http://digyn.pl/?p=regulamin).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ninejszego Regulaminu w szczególnych przypadkach, np. z konieczności dopasowania go do obowiązujących przepisów prawa, o czym zobowiązuje się informować Usługobiorców drogą elektroniczną.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw prawa polskiego.
 5. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 3 - Warunki techniczne świadczenia Usługi

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Usługobiorca zobowiązany jest posiadać komputer z legalnym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu wraz z nowoczesną przeglądarką internetową (Firefox co najmniej 4.0, Opera co najmniej 10, Google Chrome, Internet Explorer co najmniej 9, przy czym ze względu na największe możliwości modyfikacji ustawień wydruku Usługodawca zaleca przeglądarkę Firefox) z włączoną obsługą protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Cookies i JavaScript oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli.
 2. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji w przypadku nie spełnienia przez Usługobiorcę wymagań określonych w ust. 1.

§ 4 - Ogólne warunki świadczenia Usługi

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, o ile nie doszło do naruszenia jego postanowień lub działania Siły wyższej.
 2. W przypadku konieczności czasowego odłączenia dostępu do Usługi, np. ze względu na prace konserwacyjne Usługodawca zobowiązuje się do informowania Usługobiorców o zaistniałej sytuacji co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem oraz, o ile to możliwe, do prowadzenia prac w czasie najmniej uciążliwym dla Usługobiorcy (godziny nocne).
 3. W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi, która nastąpiła z winy Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty określonej w §6 ust. 6.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania Usługobiorcy (np: nieprawidłowe użytkownie Usługi, przypadkowe usunięcie danych, przekazanie danych uwierzytelniających osobom trzecim, nieprawidłowe działanie aplikacji wynikające z problemów z transmisją danych nie leżących po stronie Usługodawcy, przesyłanie przy pomocy Aplikacji treści mogących narazić na szkodę osoby trzecie itp.) lub Siły wyższej
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego. Usługobiorcy w szczególności nie wolno: rozsyłać niechcianej poczty, korzystać z Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych użytkowników, włamywać się do systemu Usługodawcy lub wprowadzać do niego złośliwego oprogramowania, rozpowszechniać przy użyciu Aplikacji treści naruszających dobro osób trzecich.
 6. Szkoda poniesiona przez Usługobiorcę z winy Usługodawcy nie obejmuje ewentualnych korzyści utraconych przez Usługobiorcy.
 7. W przypadku, gdy Usługobiorca nie stosuje się do postanowień Regulaminu, Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi.
 8. Usługodawca nie ma obowiązku przeprowadzania Usługobiorcy szkoleń z obsługi Aplikacji.
 9. Usługobiorca korzysta z Usługi wyłącznie na własne ryzyko.

§ 5 - Warunki zawierania Umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

 1. Zawarcie Umowy z Usługodawcą następuje w momencie rejestracji Usługobiorcy na stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych kontaktowych w formularzu rejestracyjnym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych. W takim przypadku uiszczone przez Usługobiorcę opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi.
 3. Korzystanie z Usługi jest darmowe przez pierwsze 14 dni od momentu odesłania Usługobiorcy przez Usługodawcę potwierdzenia uruchomienia Usługi wraz z niezbędnymi danymi dostępowymi.
 4. Po upływie darmowego okresu testowego pierwszego dnia kolejnego miesiąca automatycznie wystawiana jest faktura VAT na przedłużenie usług z wyrównaniem za pozostałe dni poprzedniego miesiąca po upływie czternastodniowego okresu testowego w wysokości 1/30 podstawowej stawki za każdy dzień.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się uiszczać Opłaty abonamentowe w terminie zamieszczonym na fakturze VAT wystawianej przez Usługodawcę (zwykle 7 dni od daty wystawienia faktury).
 6. W przypadku zwlekania z opłatą przez okres dłuższy niż 30 dni Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi.
 7. Faktury VAT wystawiane są pierwszego dnia każdego miesiąca, który jest jednocześnie początkiem miesięcznego okresu rozliczeniowego.
 8. Usługodawca wysyła Usługobiorcy faktury VAT wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji na stronie Usługodawcy.
 9. Opłata abonamentowa obejmuje jedynie koszt korzystania z Usługi i nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Usługobiorcę, takich jak: opłaty telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania.
 10. Obowiązująca wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalona na stronie internetowej Usługodawcy.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wartości Opłaty abonamentowej, o czym jest zobowiązany poinformować Usługobiorców przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
 12. Ewentualne zmiany wysokości Opłaty abonamentowej następują zawsze z początkiem nowego okresu rozliczeniowego i nie powodują zmiany ani wypowiedzenia Umowy, chyba, że Usługobiorca zgłosi chęć rezygnacji z Usługi.
 13. Usługobiorca może wnioskować o rezygnację z Usługi, a tym samym rozwiązanie Umowy w dowolnym momencie.
 14. W przypadku chęci rezygnacji z usługi Usługobiorca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę drogą mailową na adres software@dictum.com.pl. Spowoduje to wygaśnięcie świadczenia Usługi wraz z końcem bieżącego miesiąca.
 15. Po wygaśnięciu Umowy Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich danych Usługobiorcy łącznie z bazami danych tworzonych przez Usługobiorcę w ramach korzystania z Usługi.

§ 6 - Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo skierować reklamację w sprawie dotyczącej konkretnych uchybień w funkcjonowaniu Aplikacji lub w świadczeniu Usługi przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje dotyczące uchybień sprzed ponad 14 dni, lub wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Usługodawca zobowiązuje rozstrzygnąć postępowanie reklamacyjne w terminie kolejnych 14 dni od otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje można składać drogą elektroniczną przy użyciu formularza kontaktowego na stronie Usługodawcy, na adres poczty elektronicznej software@dictum.com.pl lub faksem na numer (+48) 42 2555901.
 5. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji oraz niezbędne dane kontaktowe pozwalające na identyfikację Usługobiorcy.
 6. W przypadku niemożności korzystania z Usługi z winy Usługodawcy przez czas dłuższy niż 12 godzin, Usługobiorca może żądać obniżenia Opłaty abonamentowej w wysokości 1/5 jej wartości za każdy dzień braku dostępu do Aplikacji.
 7. Postępowanie reklamacyjne nie zwalnia Usługobiorcy z konieczności uiszczania Opłat abonamentowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu postępowania kwota podlegająca zwrotowi zostanie uwzględniona na poczet istniejącego lub przyszłego zobowiązania lub zostanie przelana na rachunek bankowy Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca może dochodzić swoich roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej wyłącznie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 7 - Ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorca ma prawo do wglądu oraz korekty własnych danych osobowych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji podstawowych danych Usługobiorcy w celach marketingowych o ile Usługobiorca nie zgłosi sprzeciwu.
 3. Wszelkie dane wprowadzane przez Usługobiorcę do Aplikacji, jak i również dane podane przy rejestracji Usługobiorcy celem uruchomienia Usługi objęte są gwarantowaną przez Usługodawcę tajemnicą, do zachowania której zobowiązani są wszycy pracownicy mający dostęp do tych danych.
 4. Dane wymienione w ust. 3 mogą zostać udostępnione jedynie na żądanie odpowiednich organów ścigania lub w innych tego typu przypadkach określonych prawem.

§ 8 - Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Powrót